Nyt fra TURs bestyrelse

31. maj 2012

TURs bestyrelse kan berette om følgende aktiviteter og tiltag, som var hovedpunkterne ved sidst afholdte bestyrelsesmøde den 30. maj 2012.

TUR faglæreruddannelser

TUR arbejder tæt sammen med skolerne i øjeblikket omkring faglæreruddannelsesprogrammet for 2013. I 2011 betød den faldende uddannelsesaktivitet generelt på skolerne, at langt færre faglærere end hidtil frekventerede efteruddannelsesprogrammet for undervisere.

Dette skal der rettes op på i 2013, hvorfor en række nye initiativer iværksættes. Blandt andet vil der fremover blive undervist i pensumafgrænsninger på de enkelte uddannelser, således at faglærerne får brugbare værktøjer til at målrette deres undervisning således at målene nås og samtidig betyder, at kursister i AMU-systemet tilføres præcis viden, der kan sikre at de består de forskellige certifikatuddannelser.

Censorgodkendelsesskema
TUR har udarbejdet et nyt ansøgningsskema, som skal anvendes fremover ved ansøgning om censorgerning på TURs erhvervsuddannelser. Det nye skema indeholder et afsnit, hvori ansøgerne skal afkrydse deres organisatoriske tilhørsforhold på henholdsvis A- eller B-siden. Indstillingsskemaet ligger på TURs hjemmeside i >Skolernes rum\Svendeprøvevejledninger

DM-Skills
TUR har indmeldt sig i DM-skills og giver derfor mulighed for, at transportskolerne kan få rum på en demonstrationsstand for vores lærlingeuddannelser ved det kommende DM-skillsarrangement. DM i Skills 2013 finder sted den 24.-26. januar i NRGi Park og Arena på Stadion Alle, Aarhus C.

Udviklingsmidler for 2012
TUR har nu modtaget bevilling til udvikling inden for AMU-området i 2012.
Bevillingen omfatter midler til udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og faglæreruddannelse.

Herudover agter TUR at iværksætte analysearbejder inden for flg. områder:

 • Analyse af hvilke tiltag, der kan forlænge effekten af uddannelse i energiøkonomisk kørsel, og hvordan disse tiltag kan udtrykkes i AMU uddannelsesmål.
 • Hvilken kundeservice forventer passagererne af chaufføren i den offentlige bustrafik, og hvordan kan man implementere dem i uddannelsesmålene, så de uddannede buschauffører kan honorere de opstillede forventninger?
 • Undersøgelse af jobområdebeskrivelser - lager
 • Undersøgelse lager kernemål
 • Analyse af hvilke nye uddannelsesmæssige tiltag der skal til for at undervisning i køre- hviletider får en større effekt
 • Analyse af hvordan målbeskrivelserne i transportuddannelserne kan forbedres og skærpes
 • Analyse af Lean inden for vejgodstransport
 • Analyse af det faglige indhold i kernemålene i henholdsvis FKB 2728 og 2224 inden for Vejgodstransport.
 • Analyse af hvorvidt de to FKB (2728 og 2224) giver en dækkende og tidssvarende beskrivelse af jobområderne
 • Analyse af opbygning og fastholdelse af transportfaglige uddannelsesmiljøer på institutionerne
 • Analyse af uddannelsesbehov for chauffører, der kører varetransport i aften- og nattetimerne samt tidlig morgen


AMU kurs
AMU kurs er en ny AMU uddannelsesportal som er udviklet af Industriens Uddannelser. Portalen stilles til rådighed for alle efteruddannelsesudvalg som kan få deres egen startside til præsentation af egne uddannelser og uddannelsesstrukturer.

AMU kurs er særligt velegnet for alle de brugere (private, virksomheder, jobcentre, a-kasser m.fl.), som søger målrettet information om uddannelsernes indhold og udbud.

TURs bestyrelse har besluttet at iværksætte et arbejde med henblik på at TUR kan præsentere sine uddannelser via dette nye medie.


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag