Ny mesterlære

Ny mesterlære er en praktisk orienteret adgangsvej til en erhvervsuddannelse. Vælger du ny mesterlære, kan du gennemføre det første år af din uddannelse via praktisk oplæring i virksomhed med eventuelt supplerende skoleundervisning. Dette afløser grundforløb 1 og 2.

Mesterlæren er et samarbejde mellem dig, din skole og den virksomhed, du skal i praktik hos.

Kontaktlærer under hele uddannelsen
Som elev i ny mesterlære får du en fast kontaktlærer, der også bliver den gennemgående vejleder i kontakten til virksomheden. Kontaktlærer og praktikvirksomhed udformer en realistisk uddannelsesplan og aftaler, om den grundlæggende praktiske oplæring i virksomheden skal suppleres med ophold på skolen. Det kan for eksempel være i forbindelse med nødvendige certifikater og opfyldelse af øvrige overgangskrav til hovedforløbet, som virksomheden ikke er godkendt til at undervise i. 

Praktik
Den praktiske del af uddannelsen foregår i virksomheden. Ved indgåelse af en uddannelsesaftale om ny mesterlære erstattes grundforløbets 2. del enten helt eller delvist med praktisk oplæring i virksomhed.

Hvis du har modtaget undervisning i grundforløbets 2. del, skal der ved overgang til en uddannelsesaftale om ny mesterlære før afslutningen af grundforløbet godskrives i henhold til reglerne herom. Det er skolen, som skal sikre, at du får godskrevet, hvad du har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og dine reelle kompetencer i øvrigt.

Uddannelsesaftale
For at blive optaget på uddannelsen er det en betingelse, at der indgås en skriftlig uddannelsesaftale (lærekontrakt) med virksomheden. Uddannelsesaftalen bør normalt først underskrives, når virksomhed og skole har haft et møde om elevens uddannelsesplan.

En ny mesterlæreaftale kan ikke indgås, hvis du kun skal gennemføre et hovedforløb.

Læs mere om Ny mesterlære på Undervisningsministeriets hjemmeside