Uddannelse og energirigtig adfærd går hånd i hånd

10. december 2009

Der er ingen tvivl om, at uddannelse i energirigtig kørsel har en effekt. Det mindsker brændstofforbruget og dermed også det samlede CO2-udslip. Men det kræver en løbende efteruddannelse og en målrettet indsats fra virksomhedernes side.

I disse dage afholdes FN's klimakonference i København. Konferencen kører frem til den 18. december, og formålet er at udarbejde en klimaaftale for perioden efter 2012, hvor Kyoto-aftalen udløber. Frem mod denne begivenhed har der naturligvis været meget fokus på klima og miljø i de danske medier, og her har blikket bl.a. været vendt mod transportbranchen, der står for en væsentlig del af det samlede CO2-udslip.

Miljørigtig adfærd er dog ikke et nyt fænomen i transportbranchen. Kurser i energirigtig kørsel er en velintegreret del af transportuddannelserne, og med EU efteruddannelsen er der blevet sat yderligere fokus på de energirigtige uddannelser. Den 10. september 2008 trådte EU-bekendtgørelsen om kvalifikationskrav på personbefordringsområdet i kraft - godsområdet fulgte efter et år senere den 10. september 2009. Det betyder bl.a., at alle erhvervschauffører skal gennemføre 5 dages efteruddannelse hvert 5. år.  Indholdet er i hovedtræk repetition af grunduddannelsen med vægt på færdselssikkerhed og energirigtig kørsel. 

Og efteruddannelse gør en forskel på den miljømæssige front. Undersøgelser viser nemlig, at 65 % af den mulige besparelse ved energirigtig kørsel afhænger af uddannelse, træning og opfølgning. Derudover afhænger besparelsen af chaufførens kørestil og kendskab til bilen. 

Løbende efteruddannelse vigtig
Det kommer ikke bag på Niels Larsen, der er faglærer på EUC Syds transportafdeling i Aabenraa. Skolen gennemførte de første kurser i energirigtig kørsel for 10 år siden og i løbet af de første 5 år, havde de ca. 1.000 chauffører på kurser i energirigtig køreteknik. Nu tilbyder EUC Syd langt de fleste kurser gennem den obligatoriske efteruddannelse, og Niels Larsen er ikke i tvivl om, at der kan spares rigtig meget på den miljømæssige front via energirigtig kørsel - men det kræver netop, at chaufførerne løbende får opkvalificeret kompetencerne: "På den korte bane er effekten tydelig. Chaufførerne kommer tilbage fra et kursus i energirigtig kørsel og kan fremvise tydelige brændstofbesparelser. Men på den lange bane begynder det at knibe, da mange chauffører falder tilbage i gamle rutiner, hvis ikke kompetencerne bliver genopfrisket," fortæller han.

Uddannelse er derfor et vigtigt led i arbejdet med at reducere det samlede CO2-udslip, men som Niels Larsen yderligere understreger, så skal det kombineres med en målrettet indsats fra virksomhedernes side: "Mange transportvirksomheder er ved at være med på vognen, og de har faktisk et højt ambitionsniveau på den miljømæssige front," fortæller han.

Den kollektive trafik er godt med
Også inden for personbefordringsområdet har mange virksomheder søsat brændstofs- og energibesparende initiativer. Bl.a. Arriva - der er en af Europas største leverandører af kollektiv trafik - har i særlig grad taget det miljømæssige ansvar på sig. Fra den 31. december 2009 har Arriva fået udstyret deres busser med et særligt måleudstyr, der kan beregne det nøjagtige brændstofforbrug og dermed CO2-udslip for hver enkelt chauffør - samtidig informerer systemet chaufføren om, hvor miljøvenlig kørslen er ved at lyse enten grønt, gult eller rødt. "Det er et led i vores klimavision, og målet er en brændstofbesparelse på 10 %," fortæller forretningsudviklingsdirektør hos Arriva Jonas Permin. Via dette system er den enkelte chauffør hele tiden bevidst om, hvilke reelle besparelser han eller hun kan præstere. I det samlede regnskab har man hos Arriva en forventning om, at den fokuserede miljøindsats til næste år vil kunne spare miljøet for flere tusinde ton CO2.

Det er ikke kun hos Arriva, at man fokuserer på energirigtig kørsel. De øvrige leverandører af kollektiv bustrafik er også meget aktive i arbejdet med at nedbringe forbruget af brændstof og dermed belastningen af miljøet. "De regionale trafikselskaber trækker på samme hammel som Arriva. Det ser vi bl.a. via de udbudsmaterialer, som leverandørerne lægger til grund for deres tilbud om kørsel. Her er der på det sidste kommet eksempler på egentlig præmiering af energiøkonomisk kørsel, " fortæller Preben Mandrup, der er seniorkonsulent hos Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR).  Energiøkonomisk kørsel indgår som en del af beslutningsgrundlaget hos trafikselskaberne og har dermed opnået status som et vigtigt konkurrenceparameter. 

Meget tyder på, at man i transportbranchen godt kan være med, når der i disse dage bliver diskuteret klima på livet løs. Mange af branchens virksomheder har længe haft fokus rettet mod energirigtig kørsel, og man ved, at et vigtigt redskab - for at opnå den optimale effekt - er uddannelse, træning og opfølgning.

- TUR

facebook twitter