Nedskæringer på AMU hovedpunkt på dialogmøde

1. november 2010

Den 27. oktober afholdte TUR årets 3. AMU dialogmøde med skoleledelserne. Mødet foregik på EUC Nordvest i Thisted og havde som hovedpunkt på dagsordenen en drøftelse af skolernes syn på AMU programmets fremtid.

TUR mødes flere gange årligt til dialogmøder med landets AMU skoler. Her præsenterer TUR bl.a. sidste nyt fra brancheområderne, mens der også afsættes tid til at drøfte den virkelighed, der omgiver AMU skolerne. På dette møde blev den kommende finanslov således hovedpunkt på dagsordenen. Finanslovsforslaget stiller en generel reduktion i AMU rammen på ca. 34 % i udsigt. På dialogmødet gennemgik TUR forventede scenarier i forhold til de økonomiske rammer for AMU ud fra allerede vedtagede ændringer og de tiltag, der ligger i forslaget til finanslov. Herunder varsles bl.a.:

 • kommende besparelser på ca. 500 mio. kr.
 • en øget deltagerbetaling generelt og mere specifikt især for personer med videregående uddannelser, som rammes af fuld
 • deltagerbetaling og som omfatter såvel IKV som GVU, AVU og KVU
 • en reduktion af VEU godtgørelsestaksterne med 20 % i 2012
 • at taksterne til kost og logi halveres
 • at AER bidrag til virksomhederne øges

TUR henviste tillige til det af UVM netop gennemførte taksteftersyn, som varsler, at der kan komme justeringer i takst- og familiegrupper, herunder med særligt fokus på takstgruppe 3, 10, 11 og 12, hvor transportområdet har væsentlige uddannelser placeret.

Der er langt fra skåltalerne til virkelighedens verden
Generelt udtrykte skolerne stor bekymring over de kommende vilkår. I en udtalelse fra VEU-center Fyn angives det således:

"Der er langt fra skåltalerne til virkelighedens verden. VEU-center Fyn ser derfor med stor undren og bekymring på det fremlagte finanslovsforslag, der reducerer bevillingerne til AMU-systemet med 500 mio. kr. og generelt indeholder en række forslag, der efter VEU-center Fyn´s opfattelse, kun kan virke begrænsende på den samlede efteruddannelsesindsats i Danmark. Det bliver dermed også særdeles vanskeligt for VEU-centrene at imødekomme den forventede stigning i uddannelsesefterspørgslen, der gerne skulle være den afledende effekt af VEU-centrenes indsats - ikke mindst i forhold til de små og mellemstore virksomheder, der ifølge Danmarks Evalueringsinstituts rapport, "Nyt AMU", ikke benytter AMU-systemets mange muligheder i tilfredsstillende omfang.

De planlagte nedskæringer sker på et tidspunkt, hvor det danske arbejdsmarked er udsat for en kolossal omvæltning, hvor mange tusinde arbejdspladser bliver nedlagt i de traditionelle industrierhverv - arbejdspladser, der ifølge alle analyser, ikke kommer igen. Det danske arbejdsmarked står derfor med udsigten til den største omskolings- og efteruddannelsesindsats i nyere tid, da alle prognoser viser, at der i fremtiden vil være et stort overskudsudbud af ufaglærte, der ikke kan finde beskæftigelse med de kompetencer, der besiddes i dag. Der skal derfor fokuseres målrettet på tilegnelsen af nye kompetencer og uddannelsesmuligheder for såvel ufaglærte som faglærte, så virksomhedernes behov for arbejdskraft matches bedst muligt. Alle skal længere op af uddannelsesstigen, hvis det danske arbejdsmarked, og dermed den danske velfærdsmodel, skal udvikle sig positivt i fremtiden."

Bred betænkelighed
På dialogmødet var det tydeligt, at der er store betænkeligheder ved de kommende besparelser - det blev understreget af praktisk talt alle skoler på mødet. Der er dog samtidig tydeligvis en forskel med hensyn til, hvor alvorlig skolerne oplever situationen. Årsagerne hertil kan være flere. Men en vigtig faktor er i mange tilfælde, at de skoler, som har en stor portefølje af mange uddannelser inden for mange brancheområder også har flere strenge at spille på end mere "snævre" skoler.

Generelt agter alle skoler dog at gøre alt for at sikre et fremtidigt AMU-udbud, og der er ingen tvivl om, at skolerne fremover skal prioritere højt at samarbejde om en sikring af, at holdene på skolerne også bliver fyldt op.

Peter Bæk som er formand for VEU-centerrådet på Århus Tekniske Skole oplyste, at man sammen med andre VEU-centerråd harforanlediget en forespørgsel til ministeren i folketinget. Svaret var, at der ikke vil blive givet flere midler til AMU. Peter Bæk angav, at betænkelighederne deles af arbejdsmarkedets parter, hvilket understreges af, at mange virksomheder giver udtryk for, at de kommende besparelser ødelægger virksomhedernes planlagte uddannelsesprogrammer.

Skolerne gav samstemmende udtryk for:

 • at situationen er alvorlig. De kommende nedskæringer betyder, at skolerne får vanskeligere vilkår i forhold til at imødekomme arbejdsmarkedets behov for uddannelse. AMU systemets adelsmærke som et vigtigt arbejdsmarkedspolitisk redskab bliver dermed udfordret.
 • at det må forventes, at skolerne bliver nødt til at tænke mere markedsorienteret, hvilket kan betyde, at det bliver vanskeligt at fastholde og imødekomme de mindre brancheområder.
 • at en markant faldende aktivitet i 2011 og 2012 må forudses. En faldende aktivitet som bliver forstærket af mindre villighed til deltagelse i uddannelse p.g.a. øget deltagerbetaling og nedskæringer i godtgørelsen.

Herudover anførte flere skoler flg. synspunkter:

 • der findes en stor risiko for at der vil ske en vis sænkning af kvaliteten i AMU programmet, når skolerne bliver nødt til at prioritere de forretningsmæssige hensyn over ensartethed i udbud, hensyntagen til elevernes forudsætninger og kvalitet i undervisningen.
 • de kommende nedskæringer kan på sigt afstedkomme flere skolefusioner. Endvidere at enkelte skoler muligvis vil bukke under når AMU rammen reduceres.
 • at den faldende aktivitet og ændrede økonomiske rammer vil betyde effektiviseringer og personalereduktioner.
 • den procentviseandel af kursister på selvvalgt uddannelse er øget i forhold til tidligere. En enkelt skole oplyste, at denne kursistgruppe nu udgør 30 % af skolens kursister mod tidligere 5 %.
 • skoler i såkaldte udkantsområder synes at blive både sårbare og ramte i den kommende tids udbud.
 • jobcentrene henviser ikke længere så mange kursister til efteruddannelse.
 • en række skoler har meget store problemer med halveringen af taksten til kost og logi.

Enkelte skoler kunne oplyse:

 • halveringen af taksten for kost og logi har betydet, at en navngiven skole har skrinlagt et omfattende byggeri af skolehjem.
 • skoler med primær aktivitet på busområdet rammes meget hårdt.

Dialogmødet i Thisted viste det fortsat store engagement i AMU programmet blandt alle transportskolerne, hvilket bestemt ikke skal forveksles med den udtalte bekymring, der p.t. breder sig i uddannelsessystemet.

På mødet deltog flg. skoler:
Århus Tekniske Skole,  AMU Syd,  AMU Nordjylland, Uddannelsescenter Holstebro, Byens køreskole Næstved , EUC Vest, AMU Vest, Uddannelsescenteret for Kollektiv Trafik, Juuls Køreskole i Roskilde, Grøns køreskole i Sæby, Erhvervsakademiet Nordsjælland, EUC Nord, EUC Lillebælt, Silkeborg TS,  AMU Fyn, VIA UC, Horsens, TUC, Syd, DUCAS, TEC Hvidovre, EUC Nordvest, Uddannelsescenter Fyn, Cramers køreskole, Tradium i Randers, Selandia Slagelse, EUC Nordvestsjælland , EUC Syd.

Præsentationerne fra dialogmødet kan downloades her:

Indledende præsentation ved Hans Christiansen, TUR 

Nyt fra personbefordringsområdet ved Preben Mandrup, TUR 

Nyt fra lagerområdet ved Leif Michael Larsen, TUR
 

Fornyelse af kørelærergodkendelse ved Jes Peter Nielsen, TUR

-TUR

facebook twitter