Dialogmøde: 2011 bliver et hårdt år for AMU

28. februar 2011

TUR har netop afholdt årets første AMU dialogmøde. Det var dermed også det første møde efter, at den nye finanslov er trådt i kraft - og det er et dystert billede, der tegner sig for stort set samtlige AMU centre blot et par måneder inde i året.

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) afholder årligt 4 dialogmøder med skoleledere fra landets AMU centre. TEC Landtransport i Hvidovre lagde denne gang hus til, hvor knap 50 deltagere var samlet. Her informerede TUR på sædvanlig vis om sidste nyt fra bl.a. lager-, personbefordrings- og vejgodstransportområdet. Desuden var der indlæg fra Trafikstyrelsen ved Johnny Bengtson. Nedenfor kan TURs præsentation fra mødet downloades. 

Voldsomt fald i aktiviteten
Som et vigtigt punkt på dialogmødets dagsorden stod overskriften "Konsekvenser af genopretningspakken og ændrede vilkår for skoler, brugere og virksomheder". Med den nye finanslov er der bl.a. indført et loft på, hvad 6 ugers selvvalgt uddannelse må koste, og der er sket en reduktion af veu-godtgørelsen på 20 %. Der er ingen tvivl om, at nedskæringerne på AMU området vil få stor indflydelse på den kommende AMU aktivitet, og det har længe været frygtet i branchen, at aktivitetsnedgangen måske kunne risikere at nå op på ca. 30 %. Men det ser mere dystert ud, når man spørger skolerne.

På dialogmødet fik samtlige skoleledere taletid - og meldingen var klar. Hos stort set alle skoler kan der tydes en generel tilbagegang på mellem 30-50 % i aktiviteten på transportkurserne. Langt de fleste steder er alt inden for busområdet gået helt i stå, mens der også er sket et voldsomt fald i de kørekortgivende AMU kurser.  Dette er kurser, der ofte er blevet gennemført af ledige, som derefter har opnået ansættelse i en transportvirksomhed. Det er nu blevet for dyrt - og det kan skolerne mærke. Kun meget få ledige er nået frem til et AMU kursus inden for transport efter den nye finanslov.

Skolerne iagttager, at jobcentrene er yderst tilbageholdende med iværksættelse af aktivitet inden for transportområdet. Samtidig synes der at råde stor uensartethed forskellige steder i landet i jobcentrenes vilje og evne til at iværksætte uddannelse for ledige. Det er således blevet helt almindelig praksis, at ledige afkræves en dokumenteret jobgaranti, inden der kan ydes støtte til uddannelse.  

På mange skoler har det været nødvendigt at fyre medarbejdere, og de fleste forventer, at der må tages afsked med flere medarbejdere senere på året. For man regner ikke med, at man har set det værste endnu - i 2012 følger der flere beskæringer.

TURs sekretariatschef Hans Christiansen konstaterer:

- Vi står i en yderst alvorlig situation. Den fortsatte tilgang af veluddannet og kvalificeret arbejdskraft til transporterhvervet er simpelthen truet. Når AMU programmet rammes så voldsomt, så udtørrer en kilde til fortsat rekruttering til transportbranchen. Vi er i TUR tillige dybt bekymrede over udviklingen i skolemiljøet, hvor man nu tilsyneladende er nødt til at sige farvel til gode og kompetente medarbejdere. Vi kan absolut frygte at de fagligt stærke faglærermiljøer på skolerne bliver svækket.

TURs præsentation fra dialogmødet:

Dialogmøde 24. februar 2011

-TUR

facebook twitter