AMU dialogmøde med fokus på nye censorordninger

15. oktober 2012

Årets tredje og sidste AMU-dialogmøde med skolernes uddannelseschefer blev afholdt på Transportcenter Djursland - Tradium den 11. oktober, hvor der var særlig fokus på de nye censorordninger inden for kran- og gaffeltruckområderne.


Kran og gaffeltruck - arbejdstilsynet har fastsat nye regler for censorordningerne

Uddannelseskonsulent Leif Michael Larsen og sekretariatschef Hans Christiansen fra TUR fremlagde den samlede problemstilling i forhold til de nye censorordninger og de tilhørende vejledninger. TUR har løbende drøftet de nye censorvejledninger på dialogmøder med skolerne igennem hele 2012. Dette er sket på AMU-dialogmøderne i marts og juni. Herudover er der løbende tilgået skolerne information om det nye lovgrundlag. Ligeledes har TUR formidlet information, med Arbejdstilsynets deltagelse, på de årlige kran- og gaffeltruckkonferencer i perioden fra 2008 til i år.

De ændrede vilkår på området er fastsat af Arbejdstilsynet under iagttagelse af, at de gældende regler for uddannelse jf. lov om erhvervsuddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser, er overholdt. TUR lagde på dialogmødet vægt på, at der i forhold til de nye censorvejledninger ikke er sket en skærpelse af reglerne. Tværtimod er der tale om en lempelse, idet skolernes undervisere ikke længere behøver at være godkendte AT-censorer. Dog har mange skoler allerede nu oplyst, at alle deres undervisere også skal være godkendte AT-censorer.

Drøftelse af konsekvenserne af den nye censorordning
På dialogmødet fandt der en længere drøftelse sted omkring de nye retningslinjer. Og skolerne havde tydeligvis meget forskellige opfattelser af ændringernes betydning og konsekvenser. Enkelte skoler gav udtryk for, at der var tale om væsentligt øgede udgifter for skolerne sammenholdt med faldende takster, mens andre skoler ikke mente, at den nye censorordning ville få nævneværdig økonomisk betydning for skolernes drift.

TUR oplyste i den anledning, at TUR ikke har direkte indflydelse på eventuelt "faldende takster". Endvidere har de skoler som hidtil har været direkte involveret i udredningsarbejdet omkring den nye censorordning ikke påtalt, at der skulle være sket væsentlige ændringer i de økonomiske rammer for håndtering af censorordningen. Det er endvidere TURs vurdering, at der objektivt ikke vil blive behov for flere censorer end hidtil, da antallet af prøver de sidste par år har været meget jævnt. TUR kunne oplyse, at det årlige forbrug af nye censorer fra erhvervslivet udgør et sted mellem 18 til 25 censorer (dækkende såvel kran som gaffeltruckområdet).

Hans Christiansen opfordrede skolerne til at dokumentere eventuelt stigende omkostninger i den kommende tid, såfremt det skulle vise sig, at skolernes pålægges ekstra omkostninger som følge af den nye censorordning.

Leif Michael Larsen påpegede desuden, at Arbejdstilsynet i udgangspunkt havde forlangt, at de nye AT-censorer som jf. ændringerne i den nye censorordning skal konverteres fra tidligere status som skoleudpegede, skulle aflægge fuld prøve ved overgangen. Men på TURs foranledning var det lykkedes at overtale Arbejdstilsynet til, at disse censorer kunne opnå AT-status uden deltagelse i prøve, men blot gennem deltagelse på et særligt ét dags konverteringsforløb med gennemgang af rammer og vilkår for prøveafholdelse. Dermed var det lykkedes for TUR at spare skolerne for store ekstraudgifter.

Udover spørgsmålet om AT-censorordningen blev følgende temaer drøftet på mødet:

  • EUROTRA - Bus Expert forum
  • Frafald EUD
  • Analyse vedr. "de store og de små" FKB`ere (vejgodstransport og lager)  som afsluttes i december.
  • Ny analyse vedr. det faglige, pædagogiske og didaktiske beredskab på skolerne i forhold til den obligatoriske efteruddannelse. Herunder brug af Vis kvalitet!
  • Tavlecomputere på skolerne?
  • Udlicitering i AMU
  • Nyt fra driftsområderne (se præsentationer)
  • Nyt fra Trafikstyrelsen

Kørsel på det køretekniske anlæg
Dagen sluttede af med en testkørsel på Transportcenter Djurslands fremragende køretekniske anlæg, hvor deltagerne fik mulighed for at følge en erfaren chaufførs evne til manøvrering på glatbane.

AMU-dialogmøder i 2013
AMU-dialogmøderne i 2013 afholdes som flg.:
Den 7. marts 2013 Erhvervsskolen Nordsjælland
Den 6. juni 2013 UC Holstebro
Den 24. oktober 2013 AMU Nordjylland


TURs PP-præsentation fra dagen kan downloades her


- TUR


facebook twitter