Dialogmøde i Aalborg

4. november 2013

TUR og en lang række skoleledere mødtes i forrige uge til AMU dialogmøde i Aalborg. Her var der blandt andet fokus på den modulopdelte uddannelse i befordring af bevægelseshæmmede, garantikurser og den kommende FKB Transportoptimering.

Torsdag den 24. oktober lagde AMU Nordjylland hus til årets sidste AMU dialogmøde med skolernes uddannelsesledere.

Modulopdelt uddannelse i befordring af bevægelseshæmmede
På dialogmødet blev det stående problemstillinger vedr. den modulopdelte uddannelse i befordring af bevægelseshæmmede (BAB) gennemgået. Skolerne opfordres til at tilmelde sig det ekstraordinære faglærerkursus i uge 46, hvor hele det nye set-up bliver grundigt gennemgået, og hvor alle prøvespørgsmål ligeledes præsenteres med henblik på nærmere evaluering og drøftelse. Læs mere om kurset - klik her.

Garantikurser 2014
I dagens program var der ligeledes afsat tid til at drøfte den nuværende status i forbindelse med etableringen af det kommende udbud af garantikurser. De skoler, som endnu ikke har indsendt deres tilbagemeldinger vedr. kurser i udbud med garanti i 2014, opfordres kraftigt til at få gjort dette.

FKB Transportoptimering
Et andet væsentligt punkt på programmet var en ny FKB, der snart ser dagens lys. TUR har gennem en længere periode arbejdet på at udvikle en ny fælles kompetencebeskrivelse (FKB) inden for transportoptimering. Uddannelseskonsulent i TUR Leif Michael Larsen orienterede herom og kunne blandt andet fremhæve, at den nye FKB Transportoptimering beskriver et jobområde på tværs af tre forskellige brancher: Lager/terminal-, vejgods- og personbefordringsområdet. Jobområdet er karakteriseret ved, at medarbejderne typisk har specialfunktioner i forhold til disponering og optimering af logistik, vare- og informationsstrømme, transport og transportrelaterede ydelser.

Leif Michael Larsen kunne desuden fortælle, at den færdigudviklede FKB med de - foreløbig fem - tilhørende kernemål nu godkendes i Undervisningsministeriet. Inden endelig godkendelse i Undervisningsministeriet skal FKB Transportoptimering dog forelægges Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU Rådet), hvilket forventes at ske ved udgangen af i år.

I forhold til udbud af den nye FKB, så er det TURs vurdering, at der formentlig vil være behov for cirka 6 - 8 udbydere i alt. Der vil efter al sandsynlighed blive tale om en åben udbudsrunde, hvor interesserede uddannelsesinstitutioner får lejlighed til at søge udbudsgodkendelse. For TUR er det meget vigtigt, at de skoler, der bliver godkendt, har et tilstrækkeligt fagligt miljø således, at der er grundlag for at levere uddannelser af tilfredsstillende kvalitet.

Da der fagligt set er klare paralleller til trin 3 i TURs erhvervsuddannelser (Lager- og terminaldisponent, Kørselsdisponent) inden for lager-, vejgods- og personbefordringsområdet, ser TUR det som oplagt, at i hvert fald de 6 skoler, der har størst erfaring - og succes - med trin 3 uddannelserne, godkendes til udbud af FKB Transportoptimering. Ovennævnte udelukker dog ikke, at der eventuelt kan være "plads" til et par skoler mere, som kan komme i betragtning til at blive godkendt til udbud, såfremt der måtte komme kvalificerede ansøgninger.

Undersøgelse af voksnes kompetencer
På dialogmødet deltog desuden medlem af TUR og konsulent i 3F Poul Christensen. Han bidrog med et indlæg omhandlende den danske del af PIAAC undersøgelsen (en international måling af voksnes kompetencer), som netop er blevet offentliggjort. I alt har 24 lande deltaget og herunder også Danmark. I alle deltagende lande er borgernes kompetencer inden for læsning, matematik og brugen af IT til at løse problemer blevet undersøgt.
Poul Christensen kunne blandt andet fortælle, at undersøgelsen viser, at Danmark er med hensyn til læsefærdigheder er placeret som nummer 14 blandt de 22 lande med en score lidt under gennemsnittet blandt alle deltagende lande. Knap hver 7. dansker mellem 16-65 år har dårlige regnefærdigheder, mens mere end hver 4. dansker mellem 16-65 år er dårlige til at løse hverdagsopgaver på en computer. Det svarer til over 1 million danskere. Samtidig viser det sig yderligere, at de 55-65-årige scorer markant lavere end de yngre generationer på samtlige områder.
Poul Christensen bidrog på baggrund af undersøgelsens resultater med et bud på, hvor mange 3F medlemmer, der har behov for blandt andet ordblindeundervisning og grundlæggende it-kurser. Se mere i Poul Christensens præsentation, der kan downloades nedenfor.           

Desuden var der ved dialogmødet blandt andet indlæg vedrørende:
- amukurs.dk
- en ny førstehjælpsorganisation: "Erhvervsskolernes Førstehjælpsorganisation"(EFO)
- problemstillinger vedrørende køreprøver
- TUR Forlag
- nyt fra skolerne
- faglæreruddannelsesprogrammet for 2014
- nyt fra Trafikstyrelsen
- nyt fra TURs brancheområder

TURs præsentation fra mødet kan downloades via dette link - klik her

Indlæg om PIAAC undersøgelsen ved Poul Christensen kan downloades via dette link - klik her

AMU dialogmøderne for 2014 blev fastlagt og afholdes som flg.:

Det 1. AMU dialogmøde: den 27. februar på TEC
Det 2. AMU dialogmøde: den 12. juni på EUC Lillebælt
Det 3. AMU dialogmøde: den 30. oktober på Aarhus Tech

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter