Indfør nye sanktioner på køre-hviletidsområdet nu

31. august 2017

En samlet transportbranche appellerer til transportministeren og justitsministeren om at indføre nye sanktioner på køre-hviletidsområdet nu. Læs hele henvendelsen her.

Transportbranche -henvendelse -til -ministre 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
Justitsminister Søren Pape Poulsen

Henvendelse vedrørende ændring af færdselsloven (ændring i sanktions- og frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet med videre)

På vegne af den samlede transportbranche i Danmark (3F, ATL, DI Transport, Dansk Erhverv, Danske Speditører, DB, DTL og ITD) anmoder vi begge ministre om, at L158 om ændring af Færdselsloven (ændring i sanktions- og frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet med videre) sættes i kraft hurtigst muligt.

Det undrer os, at vi i Lastbilmagasinet den 1. august 2017 har kunnet læse, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udtaler, at politiet tidligst vil være klar til at sætte loven i kraft et år fra lovens vedtagelse. Udfordringen skulle angiveligt være, at politiets IT-systemer skal tilrettes for at kunne håndtere det nye frakendelsessystem, hvorfor politiet ikke kan håndhæve de nye sanktioner endnu.

Vi er uforstående over for, at der ikke er større vilje hos myndighederne til at støtte op om retssikkerheden for chauffører og virksomhedsejere. Lovgiver ønsker at sikre et mere proportionalt sanktionssystem, hvor bagatelagtige fejl straffes mildere, og bevidst snyd samtidig straffes hårdere. Endvidere gør loven op med det hidtidige frakendelsessystem således, at der alene sker frakendelse af kørekortet til de typer af kørekortkategorier, som køre- og hviletidsbestemmelserne i udgangspunktet gælder for.

Vi har naturligvis forståelse for, at det er nødvendigt med en kortere omstillingsperiode, men vi finder et år eller mere helt uacceptabelt for transportbranchen. Særligt bør de ændringer i loven, der ikke vedrører ændringer i frakendelsessystemet og derfor ikke kræver opdatering af politiets IT-systemer, træde i kraft straks.

Loven er udtryk for et opgør med den usikre retstilstand, der er blevet skabt igennem de seneste 10 år ved domstolene. Den betyder i sidste ende færre og mindre komplekse sager, hvilket fremadrettet vil frigive ressourcer hos myndighederne.

Udfordringerne med IT-systemerne bør ikke tilsidesætte de menneskelige hensyn bag loven. Den ændrede måde at håndtere frakendelsessituationen på vil sikre chaufførens sociale forhold, samtidig med at chaufføren underkastes kravet om en opgradering af sine køre- og hviletidsmæssige kompetencer. Det giver mening, at den ansatte i stor udstrækning vil kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom virksomhederne fortsat vil kunne anvende den ansatte blot til nogle andre typer opgaver, hvilket er en væsentlig faktor i fremtiden, hvor chaufførmangel vil blive en endnu større udfordring.

Branchen bistår gerne med at udvikle de i loven anførte kurser i relation til frakendelse af førerretten. Der har allerede været drøftelser mellem branchen og Transporterhvervets Uddannelser (TUR), som er undervisningsministeriets rådgivende udvalg vedrørende transportuddannelser - TUR er indstillet på at igangsætte udviklingen af kurserne straks.

Vi har tidligere som samlet erhverv tilkendegivet vores tilfredshed med loven, der efter vores opfattelse fortsat tilgodeser trafiksikkerheden, men også tilgodeser en transportbranche, som har brug for anerkendelse og tillid.

Derfor er der behov for at sætte L158 fuldt ud i kraft nu, og vi opfordrer derfor myndighederne til at arbejde tæt sammen om implementering af L158.

Vi ser med stor bekymring på situationen og står naturligvis til rådighed for en dialog herom.

Med venlig hilsen

ATL – Lars W. Wesch
DI Transport – Michael Svane
DB – Steen Bundgaard
DTL – Erik Østergaard
3F – Kjeld Jensen
ITD – Carina Christensen
DE – Jesper Højte Stenbæk
DASP – Martin Aabak

Se den udsendte henvendelse (pdf)

facebook twitter