Aktiviteten på AMU er faldet med én undtagelse: Transportområdet

26. september 2019

En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, hvordan aktiviteten i AMU er faldet med mere end 20 % siden 2007. Kun ét område har oplevet en stigning, nemlig transportområdet.

 

Samarbejde Mellem AMU-udbydere Og Virksomheder Bør Styrkes Ifølge EVA

På grafen ses udviklingen i AMU-aktiviteten 2004-2018 målt i antal årskursister for de fire største efteruddannelsesudvalgs brancheområder. Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

EVA har udarbejdet en rapport, der handler om virksomhedernes brug og vurderinger af AMU, og hvordan dette har udviklet sig fra 2007 til 2019. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i 2019 efter samme skabelon som tre tilsvarende undersøgelser foretaget i 2007, 2011 og 2015.

Rapporten viser, at AMU-aktiviteten generelt set, når man ser bort fra den ekstraordinært høje aktivitet i 2008-2010, har været faldende gennem de seneste ca. 15 år. Fra at have ligget på over 10.000 årskursister om året i midten af 00’erne, har den siden 2015 ligget på under 8.000 årskursister om året, svarende til et fald på mere end 20 %.

Der er dog en enkelt undtagelse, nemlig transportområdet, hvor der er sket en stigning i aktiviteten. TUR udgør dermed det største område inden for AMU med en stigning fra ca. 2.000 til ca. 4.000 årskursister i perioden 2004 til 2018.

Manglende viden om AMU
En af årsagerne til det overordnede fald i AMU-aktiviteten er ifølge rapporten det faktum, at et stigende antal virksomheder angiver, at de ikke har behov for de kurser, der tilbydes. Hvorfor virksomhederne ikke oplever et behov for disse kurser, er endnu uklart, men hvad der til gengæld står klart med EVAs undersøgelse er, at virksomhedernes fravalg af AMU i høj grad skyldes manglende kendskab til mulighederne i AMU.

Undersøgelsen viser blandt andet, at kontakten mellem AMU-udbydere og virksomheder har været faldende fra 2007 til 2019. Det drejer sig både om andelen af virksomheder, der angiver, at de selv har kontaktet en AMU-udbyder, samt virksomheder, der angiver, at de er blevet kontaktet af institutioner, der tilbyder AMU-kurser.

I 2019 er det omkring hver fjerde virksomhed, der har kontaktet eller er blevet kontaktet af en AMU-udbyder vedrørende efteruddannelsesmuligheder inden for de seneste to år, mens det i 2007 var omkring hver tredje virksomhed. Resultaterne peger også på, at kun omkring hver femte virksomhed vurderer, at AMU-udbyderne er tilstrækkeligt opsøgende.

Kontakten mellem AMU og virksomhederne skal styrkes på ny
Resultaterne af undersøgelsen peger derfor på, at der er et generelt behov for at styrke AMU i det virksomhedsopsøgende arbejde, således at virksomhederne får et bedre indblik i, hvad AMU kan tilbyde. Samtidig vil en tættere dialog mellem virksomheder og AMU-udbydere kunne bidrage til et bedre match mellem virksomhedernes specifikke behov og de kurser, AMU-udbyderne kan tilbyde.

Resultaterne peger endvidere på, at de tre vigtigste kilder til viden om efter- og videreuddannelse stammer fra ønsker fra medarbejderne, virksomhedernes egne erfaringer og internettet.

- TUR

Læs hele EVAs rapport om virksomheders brug og vurdering af AMU 

facebook twitter