Nye betegnelser på EUD-området

10. januar 2022

Børne- og Undervisningsministeriet har den 5. januar 2022 orienteret de faglige udvalg om indførelse af nye betegnelser på erhvervsuddannelsesområdet. Eksempelvis skal "praktik" fremover betegnes som ”oplæring”.

Ny Terminologi _komprimeret


I trepartsaftalen: "Flere lærepladser og entydigt ansvar" fra november 2020 blev der indgået aftale om en ny terminologi for erhvervsuddannelserne. Hensigten med den nye terminologi er at undgå, at begrebet praktik forveksles med begreberne virksomhedspraktik og jobpraktik.

De grundlæggende ændringer er, at:

  • "elev" bliver til "lærling"
  • "praktik" bliver til "oplæring"
  • "skolepraktik" bliver til "skoleoplæring".

Det bemærkes, at udgangspunktet er, at en elev betegnes som "elev", indtil denne har indgået en uddannelsesaftale eller bliver optaget i skoleoplæring (nuværende skolepraktik), hvorefter denne vil blive betegnet som "lærling".

Dog er der inden for rammerne af reglerne om ny terminologi mulighed for, at et fagligt udvalg kan beslutte at fortsætte med at kalde deres elever for "elever" gennem hele uddannelsen.

Fremadrettet vil elever på ambulancebehandleruddannelsen gennem hele deres uddannelse derfor fortsat betegnes "elever". Det skyldes, at ambulancebehandleruddannelsen er en speciel uddannelse, hvor elever skal søge autorisation for at kunne arbejde som ambulancebehandlere.

- TUR

Trepartsaftalens initiativ om ny terminologi er udmøntet ved lov nr. 2152 af 27. november 2021. Det fremgår af loven hvilke ændringer, der skal gælde fremover. Læs ændringsloven her.

Læs orienteringen fra Børne- og undervisningsministeriet her.

 

________________________________________________________________

Oversigt over ændring af terminologi for erhvervsuddannelser:

Tidligere terminologi  Ny terminologi
Elev i grundforløb uden uddannelsesaftale Elev
Elev med uddannelsesaftale/ i praktik Lærling/ Elev
Praktikplads  Læreplads
Praktikuddannelse Oplæring
Praktik i udlandet Oplæring i udlandet
Praktikpladssøgende Lærepladssøgende
Praktikophold Oplæringsophold
Praktikvirksomhed  Oplæringsvirksomhed
Praktiksted  Lærested
Praktikerklæring Erklæring om oplæring
Praktikpladstilsagn Lærepladstilsagn
Praktikregler Regler om oplæring
Skole- og praktikdele Skole- og oplæringsdele
Skolepraktik  Skoleoplæring
Skolepraktikydelse Skoleoplæringsydelse
Praktikpladsopsøgende arbejde Lærepladsopsøgende arbejde
Praktikcenter Skoleoplæringscenter
Praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag  Lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder

 

 

facebook twitter