Kalender 2021

 

Januar

21. januar: Brancheudvalgsmøde Personbefordring

21. januar: Brancheudvalgsmøde Ambulance & Redning

27. januar: Brancheudvalgsmøde Vejgodstransport

28. januar: Brancheudvalgsmøde Erhversfiskerene

28. januar: Brancheudvalgsmøde Lager & Terminaler

 

Februar

1. februar: Bestyrelsesmøde i TUR

2. februar: Brancheudvalgsmøde Togklargøring

3. februar: AMU-dialogmøde, AMU Nordjylland

 

Marts

-

April

9. april: Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

-

Maj

3. maj: Brancheudvalgsmøde Personbefordring

4. maj: Brancheudvalgsmøde Ambulance & Redning

5. maj: Brancheudvalgsmøde Lufthavn

6. maj: AMU-dialogmøde, TEC

10.-12. maj: TUR Administrativkonference, Hotel Koldingfjord - FLYTTES

12. maj: Brancheudvalgsmøde Lager & Terminal

19. maj: Brancheudvalgsmøde Togklargøring

20. maj: Brancheudvalgsmøde Vejgodstransport

26. maj: Bestyrelsesmøde i TUR

 

Juni

30. juni - 1. juli: TUR Administrativkonference, Hotel Koldingfjord

 

August

17. august: AMU-dialogmøde, Aarhus Tech

18. august: Brancheudvalgsmøde Togklargøring

18. august: Brancheudvalgsmøde Lager & Terminal

24. august: Brancheudvalgsmøde Personbefordring

30. august: Brancheudvalgsmøde Vejgodstransport

 

September

1. september: Bestyrelsesmøde i TUR

15. september: Brancheudvalgsmøde Ambulance & Redning

 

November

4. november: Brancheudvalgsmøde Personbefordring

8. november: Brancheudvalgsmøde Vejgodstransport

9. november: Brancheudvalgsmøde Lager & Terminal

10. november: AMU-dialogmøde, DEKRA Vejen

11. november: Brancheduvalgsmøde Ambulance & Redning

17. november: Bestyrelsesmøde i TUR

18. november: Brancheudvalg Erhvervsfiskere

24. november: Brancheudvalgsmøde Togklargøring

 

December

-