Love og regler for transport af farligt gods

På landevej, jernbane, til søs og i luften.

Spring til Vejgodstransport

Spring til Jernbanetransport

Spring til Søtransport

Spring til Lufttransport

 

VEJGODSTRANSPORT

Justitsministeriet er regeludstedende myndighed.

Konkrete henvendelser af juridisk karakter besvares af Rigspolitiet, Færdselsafdelingen.

Henvendelser af teknisk/kemisk karakter besvares af Beredskabsstyrelsens forebyggelseskontor, der også håndterer uddannelsesmæssige spørgsmål.

Trafikstyrelsen er regeludstedende og administrativ myndighed for så vidt angår sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods samt tekniske krav til ADR-køretøjer.

Bekendtgørelse 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods


Bekendtgørelsen indeholder den overordnede reference til ADR og er således det primære juridiske fundament for national og international vejtransport af farligt gods på dansk område.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. også nationale regler, vedrørende:

  • Privates transport af farligt gods
  • Regler vedr. tvangsruter i Danmark
  • Overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer
  • Bestemmelser, der skærper eller fraviger bestemmelserne i ADR for vejtransport af  indsamlede aerosolbeholdere i klasse 2 og indsamlet olie- og kemikalieaffald i klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark

ADR-konventionen

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej - i daglig tale "ADR konventionen" eller blot "ADR" for "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route."

ADR-konventionen er udfærdiget med det formål at regulere grænseoverskridende vejtransporter af farligt gods. Den revideres hvert andet år.

Download konventionen ADR 2017 som pdf

Sikkerhedsrådgiver (Vej- og jernbanetransport)

Se Bekendtgørelse om Sikkerhedsrådgiver (Bek.nr 543 af 12/062012) Klik for link

Yderligere information, se Beredskabsstyrelsen. Klik for link

 

 

JERNBANETRANSPORT

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at jernbanevirksomhederne overholder reglerne vedrørende transport af farligt gods. Reglerne for transport af farligt gods på jernbane er i stort omfang sammenfaldende med bestemmelserne for transport af farligt gods på vej.


Reglementet for international transport af farligt gods (RID) er et bilag til den internationale COTIF konvention for jernbanetransport.


Bekendtgørelse af lov om jernbane Klik for link

RID 2015

RID 2015 kan downloades fra Trafikstyrelsen her


RID 2013

RID 2013 kan gratis downloades fra Trafikstyrelsen som Klik for link

RID 2011

RID kan gratis downloades fra Trafikstyrelsen som pdf Klik for link


Sikkerhedsrådgiver
Ordningen tilsvarende som for vejtransport. (Samme bekendtgørelse, se ovenfor)

 

SØTRANSPORT AF FARLIGT GODS

Farligt gods er gods, der udgør en risiko for besætningen og skibets sikkerhed eller en fare for forurening af havmiljøet. Hovedparten af det farlige gods til søs transporteres som bulklast i fast eller flydende form i bulkcarriers eller tankskibe. En mindre del transporteres som emballeret (pakket) farligt gods i stykgodsskibe, containerskibe, færger o.l. Emballeret farligt gods inkluderer også hele vognladninger med gods i bulk eller tankbiler, der transporteres til søs på et ro/ro skib eller en færge.

Transport af farligt gods med skibe, uanset størrelse, bliver reguleret af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel VII, som henviser til reglerne:

IMO's IMDG Kode

Den finder anvendelse for international trafik (såvel danske skibe som udenlandske skibe ved anløb af dansk havn). IMDG Koden anvendes over hele verden.

IMDG Koden er ikke - som ADR og RID - gratis tilgængelig på nettet. Klik for orientering

Memorandum
om transport af farligt gods på ro/ro skibe i Østersøområdet Klik for link Kombinerer de europæiske regler for landtransport og IMDG Kodens bestemmelser, og som kan anvendes som et alternativ til IMDG Koden i Østersøområdet.
Meget generelt giver Memorandummet mulighed for, at farligt gods, der opfylder kravene i ADR eller RID, kan overføres med færger og andre ro/ro skibe, selvom IMDG Kodens bestemmelser ikke er opfyldt. Endvidere giver det mulighed for at overføre farligt gods, der efter IMDG Koden skal lastes på åbent dæk, i lukkede ro/ro lastrum, og endelig tillader Memorandummet en forøgelse af passagertallet, som i IMDG Koden er en pr. tre meter af skibets længde, til en pr. hver meter af skibets længde.

 

 

LUFTTRANSPORT AF FARLIGT GODS

Trafikstyrelsen (Statens Luftfartsvæsen) er dansk myndighed, med området Flyvesikkerhed.

Myndighedsudøvelsen retter sig imod alle objekter i luftfartssektoren (tilsynsobjekter), herunder farligt gods, omfattende tilsynet med, at de internationale ICAO-standarder og reglerne i bekendtgørelsen om transport af eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer overholdes i forbindelse med transport med luftfartøjer.


Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods Klik for link

Bekendtgørelse om transport af eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. Klik for link

ICAO
International Civil Aviation Organisation (Organisationen for International Civil Luftfart under FN), udgiver i henhold til FN's anbefalinger:
ICAO-TI (ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air), der opdateres hvert andet år.

ICAO er ikke - som ADR og RID - gratis tilgængelig på nettet.

IATA DGR
De større luftfartsselskabers samarbejdsorgan, IATA (International Air Transport Association), udgiver på baggrund af ICAO-TI deres eget regelsæt IATA DGR (Dangerous Goods Regulations), der opdateres årligt, og er det mest anvendte i praksis.

IATA DGR er ikke - som ADR og RID - gratis tilgængelig på nettet. Klik for orientering

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag