Spørgsmål og svar

På denne side er samlet de spørgsmål, som faglærere ofte har i forbindelse med prøver i AMU.

Spørgsmålene er opdelt i fire overskrifter:

  • Generelt om prøver i AMU
  • Før afvikling af prøve
  • Under afvikling af prøve
  • Efter afvikling af prøve

Få svar på flere spørgsmål om prøver i AMU på UVM.dk

Generelt om prøver i AMU

Hvorfor prøver i AMU? 
Som følge af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse, er der fra 1. januar 2020 indført krav om, at AMU-kurser skal afsluttes med en prøve. 

Hvor finder skolen TURs prøver?
Online:

TUR anbefaler, at skolerne bruger TURs online prøveplatform Multitest. Prøverne tilgås ved at logge ind i Multitest. De er placeret under de nyoprettede fagområder ved navn "AMU-test Gods", "AMU-test Lager" osv. Hvis uddannelsesudbyderen endnu ikke har adgang til Multitest, kontakt da Multitest for at komme i gang.

Papir:
Det er også muligt at afholde papirprøver. Skolerne sammensætter selv papirprøverne ud fra emneliste med spørgsmål. Emnelisten findes i uddannelsesadministration.dk.

Hvornår kan en uddannelse fritages for prøvekravet?
Et AMU-kursus kan fritages for prøvekrav, hvis der har været en aktivitet på under 0,5 års elev i det foregående kalenderår, eller hvis efteruddannelsesudvalget har fået dispensation for kravet om udvikling af prøve til uddannelsen. I kursusdokumentet i uddannelsesadministration.dk kan man se, om et specifikt AMU-kursus er fritaget for prøve.

Hvad med AMU-kurser, hvor der allerede indgår prøver?
En række af TURs uddannelser bliver reguleret af en specifik myndighed, organisation eller lignende. Disse uddannelser er fritaget for krav om prøver. I kursusdokumentet i uddannelsesadministration.dk kan man se, om et specifikt AMU-kursus er fritaget for prøve.

Skal der være prøve på EU’s lovpligtige efteruddannelse for chauffører?
Nej, der er ikke prøve for EU’s lovpligtige efteruddannelse. Det vil sige, at den obligatoriske del og branchepakken er altid fritaget for prøve og må kun udbydes i kombination med den lovpligtige efteruddannelse. Derimod er det valgfrie indhold i den lovpligtige efteruddannelse kun fritaget for prøve, hvis kursisten deltager som en del af efteruddannelsen. Hvis kursisten ikke deltager som en del af den lovpligtige efteruddannelse, skal kursisten afslutte det valgfrie indhold med en prøve.

Hvor mange spørgsmål er der i prøverne?
Hvis kurset har en varighed på én dag, er prøven på 15 spørgsmål (20 min.). Har kurset en varighed på to eller flere dage, er prøven på 20 spørgsmål (30 min.).

Hvordan er prøven sammensat og opbygget?
Prøven består af multiple-choice spørgsmål med 3-4 svarmuligheder, hvor kun én er rigtig. Det vil sige, at ved en prøve med 15 spørgsmål skal kursisten svare korrekt på mindst 12 spørgsmål. Ved en prøve med 20 spørgsmål skal kursisten svare korrekt på mindst 15 spørgsmål.

Hvad gør man, hvis der ikke er tilknyttet en prøve til AMU-kurset i uddannelsesadministration.dk?
Hvis der ikke er tilknyttet en prøve til AMU-kurset, er der ikke krav om, at kurset afsluttes med en prøve. Underviseren må derfor gøre som hidtil og selv vurdere, om kursisten har nået målet med uddannelsen. Dog skal skolen være opmærksom på, at der kan komme prøve på kurset på et senere tidspunkt. Derfor bør man altid tjekke kursusdokumentet i uddannelsesadministration.dk, hvori det fremgår, om der er prøve til kurset. Desuden vil nye prøver også fremgå af ugens rapport, som udsendes af UVM.

Før afvikling af prøve

Hvor henter skolerne prøven?
Online:
Hvis skolen afholder prøven elekotronisk via Multitest, forudbestilles prøven på Multitests hjemmeside. Skolen skal bestille prøven senest 30 minutter før, prøven skal gennemføres. 

Papir:
Skolen kan vælge, at kursisten skal gennemføre prøve på papir. Papirprøver findes i uddannelsesadministration.dk. I denne vejledning kan man se, hvor i uddannelsesadministration.dk man kan finde papirprøverne samt se facitlisterne for prøverne.

Hvordan får skolerne og kursisterne adgang til prøverne?
Online:
Skolen og kursisterne får adgang til prøverne i Multitest med Nem-ID.

Papir:
Skolen printer papirprøve fra uddannelsesadministration.dk.

Hvor kan skolerne se, om et AMU-kursus skal afsluttes med en prøve?
Om et kursus skal afsluttes med en prøve, fremgår i kursusdokumentet for den enkelte AMU-uddannelse i udannelsesadministration.dk.
I kursusdokumentet (selve AMU-målet) kan skolen finde en beskrivelse af prøven samt informationer om bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier. Se guide til at åbne kursusdokumentet for et kursus i uddannelsesadministration.dk.

Skal der altid afholdes prøve?
Hvis der er tilknyttet en prøve, så er svaret ja, forudsat at prøven er tilknyttet AMU-uddannelsen senest en måned før afholdelsens påbegyndelse. Det vil sige, at hvis datoen for prøvens tilknytning i uddannelsesadministration.dk f.eks. er 1. januar, så skal der først afholdes prøve, når uddannelsen påbegyndes 1. februar eller senere.

Kan en kursist vælge ikke at deltage i en prøve?
Ja, men skolen kan kun udstede kursusbevis til kursisten, der har bestået prøven. I særlige tilfælde kan en kursist ansøge om dispensation for deltagelse i prøve.

Under afvikling af prøve

Hvem bestemmer prøvens indhold?
Det er som udgangspunkt efteruddannelsesudvalgene, der fastsætter formen og indholdet i prøven. Prøver i AMU skal derfor afholdes i overensstemmelse med efteruddannelsesudvalgets beskrivelse samt de fastsatte regler for afholdelse af prøver.
Se prøvevejledningen her

Hvem bestemmer formen på prøven (onlineprøve eller papirprøve)?
TUR anbefaler, at skolen afvikler AMU-prøverne i det elektroniske prøvesystem Multitest. Men det er op til skolen selv at bestemme, om den enkelte prøve skal foregå online eller på papir.

Må kursisten have hjælpemidler med til prøven?
Elektronisk udstyr med kontakt til omverdenen - på nær Multitest - må ikke anvendes.
(Hvis relevant må lommeregner anvendes).

Hvad skal skolen gøre, hvis der sker fejl under afholdelse af prøven?
Online:
Hvis der sker tekniske fejl i prøvesystemet Multitest, kan Michael Andersen kontaktes på telefon 8145 4512 eller på mail ma@tur.dk.

Papir:
Hvis skolen bliver opmærksom på fejl omkring forhold, som skolen er ansvarlig for, kan skolen tilbyde deltagerne at afhjælpe fejlen og evt. forlænge tidsrummet til at aflægge prøven. 

Efter afvikling af prøve

Hvad sker der, hvis en kursist ikke består prøven?
Kursister, der ikke består prøven, skal have mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes inden for fire uger fra uddannelsens afslutning. Skolen kan tillade, at kursisten får yderligere en omprøve, hvis det er begrundet i ganske særlige forhold.

Hvordan bestiller skolerne omprøver?
Online:
Omprøver skal bestilles efter, at den forudgående prøve er afsluttet og senest 16 timer inden den skal afholdes.

Papir:
Skolerne sammensætter selv nye papirprøver ud fra emneliste med spørgsmål. Emnelisten findes i uddannelsesadministration.dk.

Hvad gør skolen, hvis en prøve er uhensigtsmæssig?
Hvis skolen oplever, at en prøve har forkerte eller uhensigtsmæssige spørgsmål, skal skolen henvende sig til den konkrete konsulent i TUR.

Hvordan udstedes kursusbevis?
Pr. 1. januar 2020 er det obligatorisk for alle skoler at udstede kursusbeviser digitalt via e-Boks.