EUD udviklingsredegørelse for 2013

27. september 2012

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har nu færdiggjort den årlige EUD udviklingsredegørelse dækkende det forventede behov for nyudvikling og revision i 2013 for erhvervsuddannelserne.

Udviklingsredegørelsen indeholder en vurdering af aktuelle branchemæssige og faglige udfordringer for transportbranchen i relation til den kommende indsats på erhvervsuddannelsesområdet i 2013 inden for transportområdet. Specifikt peges der bl.a. på EU's vismandsrapport, som udkom i juni 2012, hvori det angives at "selvom der ikke findes en akut chaufførmangel i den nuværende økonomiske situation, så må det forventes at blive en alvorlig udfordring i fremtiden når væksten stiger og en forholdsvis stor del af chaufførerne trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet." Der peges således på, at transportsektorens image skal hæves for at tiltrække nye medarbejdere. Og der er ingen tvivl om, at erhvervsuddannelserne vil komme til at spille en central rolle i denne sammenhæng.


På de specifikke områder varsles der bl.a. følgende i 2013:

Vejgodstransport

Det faglige udvalg vil undersøge nærmere, i hvilken udstrækning den struktur med 5 specialer udnyttes. Udvalget vil arbejde med en analyse af, "Hvorfor vi ser meget få elever på visse af specialerne, når vi ved at der findes et betydeligt antal virksomheder, der er beskæftiget med opgaver der ligger netop inden for disse specialer?". Udvalget ser en tendens til, at der ofte "vælges" specialet godschauffør, selv om eleven hovedsagligt er beskæftiget inden for et af de øvrige 4 specialer.

Personbefordring
Taxi uddannelsen forventes udviklet og beskrevet i efteråret 2012 med forventet implementering i bekendtgørelse og uddannelsesordning medio 2013.
Det faglige udvalg planlægger at implementere en mentoruddannelse af en uges varighed i både rutebil og turistbus specialerne på trin 2.

Lager- og terminal
Det faglige udvalg har forventninger om, at der i løbet af 2013 bliver behov for dels at tilknytte nye valgfrie specialefag og dels at afkoble valgfrie specialefag.

Redder
Det faglige udvalg har på baggrund af sidste års udviklingsredegørelse fremsendt særskilt ansøgning om at oprette et trin 2 i redderuddannelsen. Det ønskede trin 2 omfatter uddannelsen til Ambulancebehandler.

Havn- og terminal
Det faglige udvalg har fortsat megen fokus på uddannelsens praktikdel og har prioriteret kvalitetssikring af denne højt. Derfor er der udviklet styringsværktøjer, som har til hensigt, at sikre at praktikmålene er synlige for virksomheder og elever, således at eleverne når uddannelsens praktikmål.

Lufthavn
Det faglige udvalg har konstateret et behov for etablering af et nyt speciale, der retter sig mod bagagesortering samt nedlæggelse af eksisterende speciale Rampeservice, hvilket vil medføre en ændring i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen.

Togklargøring
Det faglige udvalg diskuterer forskellige løsninger på den uddannelsesmæssige opgave i branchen herunder indfasning af lokomotivførerlicens og a-certifikat til togklargørerne. Parterne har erkendt, at erhvervsuddannelsen i sin nuværende form ikke bruges og forventer at følge ministeriets indstilling om at nedlægge uddannelsen i sin nuværende form. Når disse drøftelser er afsluttet, vil der evt. blive fremsendt en ansøgning om nyetablering af en uddannelse, som kan bruges af branchen.


Den samlede EUD Udviklingsredegørelse kan downloades i LUUs rum på tur.dk eller hent her


- TURfacebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag