Transportvirksomheder kan nu holdes ansvarlige for at førerne er behørigt uddannet - og har fået de nødvendige instruktioner, for så vidt angår takografers korrekte funktion.

11. marts 2016

Takografforordningen finder anvendelse fra 2. marts 2016. I den forbindelse er de tre bekendtgørelser, køre- og hviletidsbekendtgørelsen, værkstedsautorisationsbekendtgørelsen og fartskriverkortbekendtgørelsen (nu takografkortbekendtgørelsen) konsekvensændret.

GulTruck

Der er først og fremmest tale om konsekvensændringer i bekendtgørelsernes straffebestemmelser, således at der henvises til rette artikler i takografforordningen.

Nye bestemmelser er kun indført, hvor der er en EU-retlig forpligtelse hertil ifølge forordningen. Der indsættes eksempelvis en forbudsbestemmelse for fremstilling, distribution, annoncering og/eller salg af genstande, der er beregnet til manipulering af takografer i køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 9 b.

Endvidere indsættes i samme bekendtgørelses § 12, stk. 1, nr. 4, en bestemmelse hvorefter transportvirkomheder kan holdes ansvarlige for at sikre, at førerne er behørigt uddannet og har fået de nødvendige instruktioner, for så vidt angår takografers korrekte funktion.

Læs mere her:

http://www.fstyr.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Vejtransport/2016/02/tre-nye-bekendtgorelse-paa-kore-og-hviletidsomraadet.aspx

-TUR

facebook twitter