Revision af AMU-kurserne

1. marts 2018

TUR har igangsat arbejdet med en revision af AMU-kurserne inden for transportområdet. Indsatsen skal bidrage til et moderniseret og mere fleksibelt AMU-system.

Revision -af -AMU-kurserne 

I trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-, og videreuddannelse indgår en række initiativer, der skal sikre en stærk, målrettet, overskuelig og mere fleksibel VEU-indsats til gavn for brugerne. I denne forbindelse har efteruddannelsesudvalgene til opgave at gennemføre en kursusrevision, hvor samtlige AMU-kurser skal vurderes med udgangspunkt i en række kriterier.

TUR har derfor på årets første brancheudvalgsmøder taget fat på opgaven, der overordnet indeholder tre centrale initiativer, der skal løses i den kommende tid:

  • AMU kursus-revision
  • Nedbrydning af AMU-kurser i delmål
  • Udvikling ad centralt stillede prøver  

AMU kursus-revision
Der er i dag sammenlagt omkring 3.200 AMU-kurser, hvor der på en lang række af disse er meget lidt eller ingen aktivitet. En lugning af AMU-porteføljen skal sikre et stærkere kerneudbud af AMU-kurser, der skal gøre AMU mere overskueligt, og samtidig fremme mobilitet og fastholdelse på arbejdsmarkedet med generelle, overførbare kompetencer.  

Nedbrydning af AMU-kurser i delmål
Samtidig skal der arbejdes med indholdet af kurser, som i højere grad skal kunne målrettes virksomhedernes og deltagernes behov ved blandt andet at nedbryde kurserne i delmål. Delmålene skal kunne udbydes selvstændigt, eller i kombination med andre AMU-kurser. Dette skal skabes fleksible uddannelsesløsninger på tværs af brancher.

Udvikling af centralt stillede prøver
Derudover vil man styrke overførbarheden, kvaliteten og validiteten i voksen-, og efteruddannelsestilbuddene ved at indføre et generelt krav om, at offentligt udbudte AMU-kurser skal afsluttes med en prøve. Hensigten er blandt andet, at sikre ensartethed i niveau og indhold på tværs af landet, samt at deltagerne får bedre mulighed for at dokumentere det, de har lært.

Prøverne udarbejdes af efteruddannelsesvalgene og skal være klar medio 2019.

- TUR

Læs også nyheden "TUR stiller Multitest vederlagsfrit til rådighed for efteruddannelsesudvalgene"

(Redigeret 26/4-18)

facebook twitter