Behandling af dine personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

 

 

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Transporterhvervets Uddannelser er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Transporterhvervets Uddannelser:

 • Vesterbrogade 6D, 4., 1620 København V
 • CVR-nr.: 12 85 29 40
 • Telefon: 35 87 87 00
 • Mail: tur@tur.dk

 

 

 

2. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger: Navn, titel, e-mail, telefonnummer, ansættelsessted

 

 

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • I forbindelse med indsendelse af ansøgning om, at din virksomhed skal godkendes som lærested.
 • Tilbud og information om rollemodelordning inden for transporterhvervet
 • Tilbud og information om uddannelse
 • Øvrig information om udvikling af uddannelserne inden for den branche, din virksomhed tilhører


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c, fordi behandlingen er nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse til at behandle ansøgninger om godkendelse af læresteder, jf. erhvervsuddannelseslovens § 46, stk. 1.
 • Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e, fordi ambassadørordning og information om uddannelser er nødvendig af hensyn til at fremtidssikre uddannelserne samt sikre rekruttering til uddannelserne.

 

 

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

 

 

 

5. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

Vi overfører ikke dine data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

 

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget dine oplysninger fra den ansøgning, der er indsendt til os for at blive godkendt som lærested.

 

 

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine oplysninger så længe, vi har et formål hermed iht. pkt. 3.

 

 

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

 

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Med venlig hilsen
Transporterhvervets Uddannelser