Transporterhvervets Uddannelser behandler personoplysninger inden for en række af forskellige opgaver. Disse opgaver omhandler at udvikle og drive erhvervs- og efteruddannelser i Danmark. Transporterhvervets Uddannelser fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse og erhvervsuddannelse og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har til formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer. Formålet med denne persondatapolitik er at belyse, hvordan vi generelt og overordnet arbejder med at beskytte persondata og leve op til lovgivningen om databeskyttelse.

 

 

 

Vi er dataansvarlige

Transporterhvervets Uddannelser er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

 • Transporterhvervets Uddannelser
 • Vesterbrogade 6D, 4., 1620 København V
 • CVR-nr.: 12 85 29 40
 • Telefon: 81 45 45 01
 • Mail: tur@tur.dk 


DPO er Louise Sonne Dyreborg, som kan kontaktes på jura@tur.dk

 

 

 

Hvad er en personoplysning

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse mv.

 

 

 

Sådan behandler vi persondata

Vi behandler alle personoplysninger ud fra følgende seks principper:

 1. Lovligt, rimeligt og gennemsigtigt

Vi behandler persondata på lovlig og saglig vis og i overensstemmelse med den registreredes rettigheder. Det betyder, at vi på forhånd tager stilling til, om og hvordan vi kan behandle persondata inden for lovgivningen samt hvilke forpligtelser behandlingen indebærer. Vi sørger også for at fortælle den registrerede om behandlingen, hvor det er nødvendigt og så tidligt som muligt.

 1. Formålsbegrænset

Vi indsamler og anvender kun persondata til et specifikt formål. Det betyder, at vi indsamler til et udtrykkeligt angiven og legitimt formål, og at data ikke viderebehandles på en måde, der er ikke passer med dette formål.

 1. Minimeret

Vi indsamler og anvender kun den persondata, der er nødvendig for at løse den opgave, den er indsamlet til. Personoplysninger skal altså være tilstrækkelige og relevante, men også begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet.

 1. Rigtigt

Vi sørger for at indsamle korrekt data og holde det opdateret, hvor det er nødvendigt. Det indebærer, at vi sletter eller retter forkerte oplysninger, så snart de måtte vise sig at være forkerte.

 1. Tidsbegrænset

Vi gemmer ikke personoplysninger i længere tid end nødvendigt, hvilket betyder, at data kun behandles, så længe det passer med det formål, de er indsamlet til. Herefter bliver data slettet.
Opbevaringsperioden afhænger af hvilken personoplysning, der er tale om, samt formålet med behandlingen. Perioden er nøje overvejet for hver enkelt opgave, der indeholder behandling af persondata.

 1. Ansvarligt

Vi behandler persondata ansvarligt og, hvor nødvendigt, fortroligt. Det betyder, at vi har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads, og at vi gør vores bedste for at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig brug, misbrug eller deling. Vi overvåger jævnligt vores systemer for at finde mulige sårbarheder og angreb. Vi har interne retningslinjer for hver opgave, der indebærer behandling af persondata. I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko, vil den berørte registrerede blive underrettet så hurtigt som muligt.

 

 

 

Den registreres rettigheder

Når der behandler personoplysninger om en person, vil vedkommende være ”den registrerede”, der i henhold til databeskyttelsesforordningen har en række rettigheder. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 • Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

 

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.