Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med appen TUR Transport og TUR Ambulance

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandlinger oplysninger om dig, som er modtaget fra andre og fra dig selv.

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med driften af appen TUR Transport og TUR Ambulance. Nedenfor finder du nærmere information om vores behandling af de personoplysninger, der indtastes ved brug af appen, hvorfor og hvor længe vi opbevarer oplysningerne, og hvad dine rettigheder er.

 

 

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Transporterhvervets Uddannelser er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Transporterhvervets Uddannelser:

 • Vesterbrogade 6D, 4., 1620 København V
 • CVR-nr.: 12 85 29 40
 • Telefon: 35 87 87 00
 • Mail: tur@tur.dk

 

 

2. Kategorier af registrerede og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med anvendelse af appen behandles der følgende oplysninger om følgende personer (de registrerede):

 • Elev: Brugernavn, navn, mailadresse, uddannelse
 • Oplæringsansvarlig i oplæringsvirksomhed: Navn, titel, mailadresse
 • Oplæringsvejleder på hospitaler (gælder kun for TUR Ambulance)
 • Uddannelsesansvarlig i oplæringsvirksomheden (gælder kun for TUR Ambulance)
 • Kontaktperson på skole: Navn, titel, mailadresse

 

 

 

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

TUR behandler dine personoplysninger med henblik på at efterleve §§ 88-92 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, som regulerer reglerne om afsluttende erklæringer om oplæring. appen er udviklet som en digital løsning til at opfylde TUR’s forpligtelser som følger af disse regler.

De personoplysninger, der behandles i appen vil ikke blive anvendt til andre formål end det ovenfornævnte.

Til formålet foretager TUR behandling af personoplysninger baseret på retsgrundlaget i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

 

 

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Persondata som er anført i pkt. 2 udveksles mellem de forskellige registrerede, der ligeledes er anført i pkt. 2.
 • TUR videregiver ikke oplysninger til tredjeparter, men TUR kan anvende ydelser fra tredjepartsleverandører, herunder i forbindelse med anvendelse af databehandler. Sådanne tredjeparter må ikke anvende oplysningerne til egne formål

 

 

 

5. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

Dine oplysninger overføres ikke til tredjelande.

 

 

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine data opbevares så længe din brugerprofil er aktiv. Du har mulighed for at anmode om at få slettet dine oplysninger, når dit uddannelsesforløb er afsluttet og dit uddannelsesbevis/svendebrev er udstedt.

Din brugerprofil vil blive slettet, hvis din bruger profil ikke har været aktiv i samlet periode på 12 måneder. Forud for sletning af din brugerprofil vil du modtage et forudgående varsel via e-mail om, at din brugerprofil vil blive slettet, medmindre du gør indsigelser mod dette.

 

 

 

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Ret til at se oplysninger
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

 

  

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Med venlig hilsen
Transporterhvervets Uddannelser