Uddannelsesbøger for lærlinge og elever

I henhold til Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser skal alle lærlinge på transportuddannelserne i løbet af deres uddannelse have udstedt oplæringserklæringer over oplæringsforløb i virksomheden. De enkelte erklæringer skal udfyldes og underskrives af en uddannelsesansvarlig i virksomheden og afleveres til skolen, efter den enkelte oplæringsperiode er afsluttet.

I de oplæringsperioder, der følger efter en skoleperiode, skal oplæringsvirksomheden tilrettelægge oplæringen således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsfunktioner, der er indlært under den eller de sidste skoleperioder - og på en sådan måde, at skoleuddannelsen og virksomhedsuddannelsen supplerer hinanden.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen i oplæringsvirksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes med stigende sværhedsgrad, så lærlingen ved afslutningen af den sidste oplæringsperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, der stilles til en færdiguddannet.
I oplæringsperioden arbejdes der med de normalt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsesområdet. I øvrigt kan lærlingen beskæftiges i virksomheden med fagligt arbejde, der er relevant og værdifuldt for uddannelsen.

Skole2

Oplæringserklæringer

De enkelte oplæringserklæringer i uddannelsesbogen er udformet som vurderingsskemaer og tilrettelagt som et aktivt kommunikationsværktøj, hvor virksomhed, skole og lærling/elev løbende kan få et overblik over hele uddannelsesforløbet, efterhånden som det skrider frem. Samtidigt benyttes uddannelsesbogen til at tage konkret bestik af, hvilke kompetencer lærlingen indtil nu har opnået, og hvilke der endnu mangler, når det videre uddannelsesforløb planlægges.

Udover de enkelte oplæringserklæringer indeholder uddannelsesbogen også den afsluttende erklæring om oplæring. Den afsluttende erklæring om oplæring er vigtig for, at lærlingen kan modtage sit svendebrev, når uddannelsen er afsluttet og bestået.

Digitale uddannelsesbøger

Alle elever og lærlinge skal som præciseret i ovenstående udfylde en uddannelsesbog.

Elever, der er i gang med en uddannelse på en af følgende uddannelsesområder, skal anvende en digital version af uddannelsesbogen; Kranfører, Lager- og terminal og Vejgodstransport.

Overgangen til den digitale version sker fra januar 2024.
Herefter skal alle lærlinge, som påbegynder deres hovedforløbsundervisning i 2024, overgå til appen.
Den digitale uddannelsesbog TUR Transport kan hentes på Apple Store eller Google Play.

Alle øvrige lærlinge, som er i gang med deres uddannelse, fortsætter med at bruge deres fysiske uddannelsesbog.

Skærmbillede 2024 06 14 111622

Uddannelsesbøger til Ambulancebehandleruddannelse

Elever på Ambulancebehandleruddannelsen skal udfylde en digital version af uddannelsesbogen.

Den digitale uddannelsesbog TUR Ambulance kan hentes på Apple Store og Google Play.

Ambulancebehandlerelever, som gennemfører uddannelsen via meritmodel 1,2 og 3, skal fortsat anvende papirudgaven af uddannelsesbogen. Ligeledes skal alle ambulancebehandlerelever, som har overstået deres hospitalspraktik fortsat anvende den fysiske uddannelsesbog.

Skærmbillede 2024 06 14 110526

Uddannelsesbøger til øvrige uddannelser i papirversion

På de øvrige uddannelsesområder; Lufthavsoperatør, Buschauffør i kollektiv trafik, Turistbuschauffør, havne- og terminalarbejder anvendes en papirudgave af uddannelsesbogen.

TUR vil de nærmeste år løbende omlægge disse uddannelsesbøger fra papirudgaver til app-baserede udgaver.

Mister du din uddannelsesbog til uddannelserne; Vejgodstransport, Kranfører eller Lager- og terminaluddannelsen, bedes du kontakte TUR med henblik på erhvervelsen af en ny uddannelsesbog.

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder